Terzijde Archief

 

2 mei – Pubquiz met PLEYTE (ONOS)

4 mei – Lezing Ninah Tiemersma

6 mei – Interklassiek symposium

10 mei – Stadswandeling Grex Latinus

14 mei – Familiedag

16 mei – Filmavond Toneel

18 mei – Talengala

19 mei – Boekenveiling

20 mei – Tentamen-ZOPHIE